โฆษณาฟรี โปรโมเว็บ ลงขายของ ลงประกาศฟรี

การเงินการธนาคาร => การเงินการธนาคาร => หัวข้อที่ตั้งโดย: Mint เมื่อ มิ.ย 18, 2022, 02:22 ก่อนเที่ยง

ชื่อ: เกณฑ์การปฏิบัตินี้จะบังคับใช้กับผู้ให้บริการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.
โดย: Mint เมื่อ มิ.ย 18, 2022, 02:22 ก่อนเที่ยง
สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
สำหรับผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยังต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝาก รวมถึงการให้สินเชื่อ หรือการให้กู้ยืมเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค (consumer loan) และเพื่อการประกอบธุรกิจ (commercial loan) ด้วย